Obiective

În contextul creşterii numărului şi gravităţii situaţiilor de urgenţă generate de dezastre naturale, accidente industriale,  situaţii de criză umanitare sau fenomene extreme atmosferice şi spaţiale, devine tot mai importantă rezolvarea eficientă a managementului acestora, printr-o abordare integrată, care acoperă toate etapele specifice de prevenire, managementul evenimentelor de criză şi  refacerea zonelor afectate.

Principalele probleme propuse spre rezolvare se referă la: punerea la dispoziţie a unei complexe baze de date geo-spaţiale şi a instrumentelor de vizualizare, procesare şi analiză a acestora; inventarierea zonelor de risc şi a mijloacelor existente şi necesare pentru managementul dezastrelor şi crizelor majore; analiza integrată a situaţiei la nivel local, naţional şi regional; facilitarea accesului la aceste resurse informaţionale a structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţia la dezastre; fundamentarea politicilor şi iniţiativelor naţionale şi regionale în domeniu; integrarea şi valorificarea expertizei naţionale din domenii suport ca ştiinţele geo-spaţiale, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie, astrofizică, procesare date optice şi video, securitate şi TIC.

Nr.Obiectivele proiectuluiResponsabil
O1Dezvoltarea unui sistem informaţional (hardware şi software) integrat de gestionare a informaţiilor/datelor şi management al situaţiilor de urgenţă, inclusiv generarea şi gestionarea de alerte, dedicat structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţii la dezastre. (OG1, OG2)P2 – UTI
O2Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente suport pentru implementarea tehnicilor FAST MAPPING, în vederea generării în timp util a hărţilor de risc, a evaluării pagubelor pentru diverse tipologii de riscuri. (OG2)P1 – UPB
O3Dezvoltarea unor instrumente de înregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor, actuale şi istorice, pentru a forma o bază de date de referinţă. (OS1, OS6)CP – ICI
O4Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor din diverse surse de date (exp.: aeriene, satelitare, spaţiale, in-situ, fotograme aeriene şi terestre, date din reţele sociale, etc.) specifice diferitelor tipuri de dezastre, inclusiv digitizarea de imagini istorice. (OS2, OS3, OS6, OS7)CP – ICI
O5Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor de la sisteme europene de management al datelor satelitare, produselor şi serviciilor generate prin Copernicus (date satelitare via DHUS, Scihub, Land Monitoring Service, Emergency Management Service, Atmospheric Monitoring Service, Maritime Environment Monitoring Service, Climate Change Service, Security Service, DIAS). (OS4)P4 – TERRASIGNA
O6Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a datelor de la sisteme de prevenţie şi management al situaţiilor de urgenţă gestionate de autorităţi publice, precum şi din diverse baze de date getionate de alte organizaţii (exp.: hărţi de risc din RO-RISK, date păduri de la ICAS, date cutremure de la INFP, etc). (OS5)P2 – UTI
O7Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente inovative de arhivare, căutare, vizualizare şi procesare a datelor satelitare, utilizând metadatele aferente, precum şi punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor finali pe baza de drepturilor de acces definite. (OS6)P1 – UPB
O8Dezvoltarea unor servicii inovative de analiză, evaluare şi monitorizare a unor situaţii de urgenţă, criză şi dezastre naturale, (exp.: inundaţii, secetă, alunecări de teren, cutremure, securitate, evenimente spaţiale, căutare şi salvare, fenomene meteo extreme, etc.), ale căror produse finite vor fi livrate de către partenerii proiectului prin intermediul arhitecturii de tip DIAS a sistemului propus. (OS6)P4 – TERRASIGNA
O9Dezvoltarea unor instrumente de gestionare şi integrare în sistem, a alertelor de tip „Căutare şi salvare” provenite de la constelaţia de sateliţi Galileo prin intermediul Centrelor de Control ale Misiunii. (OS9)P5 – ISS
O10Dezvoltarea unei componente de observaţii in-situ, bazat pe sisteme aeriene fără pilot (UAS) dotate cu camere optice/video în vizibil şi termal, pentru furnizarea de informaţii în timp real din zone calamitate. (OS3)P3 – ACTTM
O11Dezvoltarea unei componente de guvernanţă/gestionare inteligentă a diverselor cereri de utilizare a sistemului, a datelor şi serviciilor oferite de acesta, în general sau la apariţia unei situaţii de urgenţă, precum şi a fluxurilor de informaţii interne şi externe. (OS8)P4 – TERRASIGNA

Pentru fiecare obiectiv măsurabil este menţionată corespondenţa cu obiectivele specifice din Termenii de referinţă şi se constată acoperirea integrală a acestora. Ca nivel de realizare a acestor obiective, proiectul îşi propune demonstrarea maturității soluției prin realizarea unui prototip testat într-un mediu relevant pentru condițiile reale de funcționare (TRL 6).

OG1Dezvoltarea de modele, tehnici şi tehnologii hardware şi software pentru preluarea, integrarea, prelucrarea şi interpretarea în timp real a imaginilor şi informaţiilor satelitare (FAST MAPPING), pentru elaborarea de produse informaţionale complexe relevante pentru structurile cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţia la dezastre.
OG2Dezvoltarea unui sistem integrat de management al situaţiilor de urgenţă, bazat pe implementarea tehnicilor FAST MAPPING,  care să faciliteze generarea în timp util de hărţi de risc,  obţinerea de informaţii privind distribuţia spaţială a unor elemente de interes referitoare la evaluarea pagubelor, monitorizarea arealelor predispuse la risc de inundaţii, secetă, alunecări de teren, cutremure, etc. pentru îmbunătăţirea managementului situaţiilor pre şi post-criză, pentru reducerea expunerii umane la dezastre, cunoaşterii factorilor de mediu importanţi, atenuării efectelor şi adaptării la schimbările climatice. 
OS1Dezvoltarea unor baze de date de referinţă pentru raportarea şi analiza riscurilor asociate cu dezastre naturale, accidente industriale sau situaţii de criză umanitare precum şi pentru înregistrarea datelor istorice privind dezastrele sau situaţiile de criză
OS2Identificarea şi integrarea prin digitizare a informaţiilor imagine în format analogic (fotograme aeriene şi terestre) înregistrate în arealele calamitate în cazul unor dezastre majore (de.ex. inundaţiile din anii 1970, cutremurul din 1977, s.a.)
OS3Proiectarea şi dezvoltarea unor sisteme complementare de observaţii in-situ bazate pe sisteme aeriene fără pilot (UAS), inclusiv baloane captive, capabile să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situaţii de criză pe teritoriul naţional
OS4Conectarea la sistemele europene de management al datelor satelitare și produselor informaționale generate în cadrul programului Copernicus – sistemul de sol integrat (Integrated Ground Segment) și serviciile pentru atmosferă, mediul marin, monitorizarea terenului, securitate, situații de urgență și schimbări climatice
OS5Conectarea la sistemele de prevenire și management al situațiilor de urgență menținute de autoritățile publice și bazele de date dezvoltate și întreținute de organizații (INCD) aflate în subordinea sau coordonarea MENCS
OS6Asigurarea unor mijloace eficiente de regăsire, procesare și analiză a datelor satelitare, precum și publicarea produselor informaționale în vederea preluării lor de către autoritățile publice cu responsabilități în managementul dezastrelor și de către publicul larg, în strânsă concordanță cu contextul European actual caracterizat de dezvoltarea sistemelor de acces la date și informații (DIAS – Data and Information Access Services)
OS7Asigurarea mijloacelor necesare pentru integrarea și procesarea datelor multi-sursă, multi-temporale aeriene, satelitare și in-situ, specifice diferitelor tipuri de dezastre, inclusiv crowd-mapping
OS8Gestiunea integrată a cererilor privind utilizarea produselor derivate din date satelitare în situații de urgență și managementul fluxurilor informaționale pe durata acestor situații
OS9Integrarea instrumentelor necesare pentru managementul situațiilor de criză caracterizate de necesitatea derulării unor operațiuni de căutare și salvare folosind serviciile Galileo